Top >>Temples >>பஞ்ச பத்ரி - 5
3:30:05 PM         Monday, August 25, 2014 
பஞ்ச பத்ரி - 5

பத்ரி நாதனை ஐந்து இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களைக் கொண்டு தரிசிக்கின்றனர். அவற்றை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.